GDPR och sekretess

Hur hanteras personuppgifter?

När man bedriver vård är man också skyldig att föra journal. Det innebär att vi efter varje samtal skriver en anteckning med relevant information för att individen ska få en god och säker vård. Där ska finnas namn, personnummer och kontaktuppgifter. Där framgår också vad fokus är för kontakten och vilka åtgärder som görs, samt vid behov ska även riskbedömningar dokumenteras.

Det system vi använder heter Terapijournal, mer information finns på terapijournal.se. Journalsystemet finns endast sparat lokalt och informationen är krypterad. Journalen är inte lagrad på internet, så ingen annan person eller vårdgivare kan komma åt innehållet. Vi har dock anmälningsplikt som innebär att vi behöver informera polis eller Socialtjänst, vid misstanke om att barn far illa eller vid grova brott. Enligt patientdatalagen ska journaler sparas i minst 10 år efter den senaste anteckningen.

Du har själv rätt att begära ut din journal. Vid fel i journalen har du även rätt att begära korrigering av uppgifterna. Vår verksamhet, liksom alla vårdgivares, står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg dit du kan vända dig om du upplever att du har blivit felaktigt behandlad. Här fyller dokumentationen i journalen en viktig funktion.

Utöver journalföringen har vi också ett bokningssystem via Boka Direkt, bokadirekt.se, som är en hjälp vid bokning och betalning av terapisamtal. Tack vare detta system kan du när du bokar en tid få en bekräftelse på mail samt ett påminnelse-sms 24 timmar innan avtalad tid. Det är du själv som lägger in uppgifterna vid bokningen om vi inte kommer överens om något annat. Om du vill att dessa uppgifter ska tas bort kan du meddela oss detta och vi tar bort dem omgående. Vi går även regelbundet igenom och tar bort kunduppgifter för klienter som inte längre är aktiva hos oss. Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen gällande vår behandling av dina personuppgifter.

Lagen GDPR – General Data Protection Regulation – har inte inneburit någon större förändring i vårt arbetssätt. Vi är utifrån vår profession redan inskolade i vikten av att vara mycket noggranna i hanteringen av personuppgifter och vi har en sekretess som innebär att vi inte får berätta för någon om vem eller vad som sägs under terapisamtalen. Men tack vare GDPR har vi utöver muntlig information i samtal med klienter också lagt till denna skriftliga informationstext här på hemsidan.

Om du har frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du vända till
Maria De Vylder eller Annika Schlyter.

Kontakt